Изисквания към разработката на полимерни изделия

Днес времето за разработка и производство на инструментална екипировка за изделия от пластмаса е сведено до абсолютен минимум. Въпреки това обаче допускането на конструктивни несъвършества в детайлите е недопустимо. Едновременно с това се налагат на все по-вискоки изисквания към естетичен външен вид, както и към якостните характеристики на изделията. Поради тези причини индустрията изостря нуждата от числени методи и програми, които да помогнат на инженера- конструктор и на технолога да намерят най-бързо оптималния начин за конструкци така че да се гарантират изискванията за качество и плануваната производителност.

Програмните продукти за ранно прогнозиране на процеса  на  формозапълване могат да допринесат за оптимизиция на процеса на разработка на изделия от пластмаса, нужната инструментална екипировка и производството им чрез:

  • Провеждането на пробни серии по метод проба-грешка могат да бъдат комбинирани с виртуална симулация на реалния производствен процес.
  • Програмите за симулация на процеса на формообразуване притежават голяма изчислителна мощност. Достъпни са не само за експерти, но и за за инженери
  • Чрез компютърните методи за симулация е възможно снижаване на производствените разходите (дебелина на стените на изделието, тегло на детайла, цикъл на шприцване, брак, разходи за темпериране на инструмента, употреба на по-евтин материал при същите функционални изисквания)
  • Дефекти върху видими повърхности. Неспазване на зададените размери. Наличие на остатъчни напрежения водещо до нарушаване на якостта
  • Ограничаване на разходите за ремонт на формообразуващия инструмент чрез предварително детектиране на термично и механично високо натоварени области
  • Подбор на шприцови автомати с оптимални възможности за дадено изделие (сила на затваряне, темпериране и.др.). Често изделия могат да бъдат прозвеждани на шприцови автомати с по-малки възможности при оптимална конфигурация на изделието и подбор на технологията.