Moldex3D- последно поколение САЕ инженерен продукт за симулация

Проектиране производство на изделия от полимерни материали

Днес времето за разработка и производство на инструментална екипировка за изделия от полимерни материали е сведено до абсолютен минимум. Допускането на конструктивни несъвършества в изделията е недопустимо,налагат се и все по-вискоки изисквания към естетичния им външен вид, както и към якостните им характеристики. С развитието на изчислителната техника и съответното програмно осигуряване виртуалното прототипиране (Computer Aided Engineering- CAE) на изделия става все по-актуално и ефективно, тогава когато е нужно предварителна проверка на качеството на изделието преди още да е направена каквато и да е инвестиция в изработването на инструментална екипировка.

С помощта на CAE е възможно симулирането на все повече звена от процеса на проектирането. Якостните, статичните и динамични пресмятания вече са задължителна част от всеки развоен проект. Познати от повече от вече трийсет години все повече се увеличават и възможностите за анализ на флуидни потоци, които са типични и при процеса на запълване на шприцформата с втечнена пластмаса, както и температурното поведение на стопилката по време на запълване. Симулирането на процеса на производството на изделия от пластмаса е комплексен проблем съчетаващ в себе си температурен анализ, изследване на флуидни потоци и фазово превръщане. Поради изключителната му сложност неговото изследване е възможно само чрез с прилагането на числени методи изискващи голяма изчислителна мощ.

Предизвикателства

Производителите на инструментална екипировка, както и производителите на изделия от полимери са поставени пред нуждата да управляват умело развойните и производствените процеси в своите предприятия. Някои от най-големите предизвикателства пред производителите днес са:

  • Пазарът изисква съкращаване на процеса на разработка и предварителна проверка на производствената технология
  • Акуратно предвиждане и избягване на потенциални проблеми преди изработване на инструменталната екипировка
  • Ограничаване на броя на нужните пробни серии с прототипна инструментална екипировка
  • Стабилност на производствения процес при занижен брак
  • Ограничаване на енергийните разходи при производство на изделието чрез оптимална настройка на машините

 

Как Moldex3D отговаря на поставените предизвикателства

MOLDEX3D е представител на последно поколение САЕ инженерни програми за симулация от най-висок клас за анализ, симулация и оптимизация на процеса на матричното запълване на шприцформи за изделия от полимерни материали.MOLDEX3D дава на конструктори и технолози следните възможности;

- Онагледяване на ефектите от промени в конструкция и технология

- Предварителното предвиждане на потенциални проблеми и дефекти в изделието и тяхното отстраняване

- Намаляване на броя нужни проби и времето за въвеждане на изделието в производство

- Оптимизация на параметрите на производствения процес, намаляване на разходите за материал и енергия

- Симулация на всички познати методи за формообразуване

 

Програмни модули

 

Симулация на протичането- Flow Analysis 

Първата стъпка след импортиране на 3D модела и създаването на мрежа е провеждането на симулацията на протичане на стопилката във формата. Симулацията на протичането на стопилката дава възможност за онагледяване на процеса на запълване на формата. Може да се проследи фронта на стопилката, да се открие наличието на всмукнатини, незапълнени области, линии на съшиване, да се определи нужната сила на затваряне на шприцовия автомат. В следващата стъпка се установява разположението на леяковата система, като програмата дава предложения за нейното балансиране, типични проблеми възникващи при многогнездови инструменти. Последната стъпка е оценката, дали е нужен студен или горещ канал.

 

Симулация на охлажданеCooling Analysis 

При симулацията на охлаждането Moldex3D дава пълна картина на термичните процеси протичащи в стопилката и формообразуващия инструмент. По този начин могат да се оптимизира разположението на охладителните канали или да се симулират параметрите на охлаждането. Онагледяването на температурните полета дава възможност за преценка, дали е нужна употреба на вложки материал с висока топлопроводимост.

 

Симулация на деформацияWarpage Analysis 

Тези резултати дават възможност за определяна на тенденцията на детайла да се деформира, тоест да не е в границите назададените размери. Това е възможно и за влакнонапълнени материали, които имат анизотропни деформации в зависимост от посоката на разположението на нишките. Модулът Warpage Analysis използва получените резлутати от остатъчното напрежение в изделието, което дава възможност за прогнозиране на деформациите. Чрез симулация на параметрите на процеса на формозапълване и намиране на най-добра работна точка на шприцавтомата, скорост на инжектиране на стопилката като функция на времето, налягане на инжектиране на стопилка като фунция на времето могат частично или изцяло да се премахнат причините за деформация на детайла.

 

Симулация на ориентация на влакнонапълнени материалиFiber Analysis 

Симулацията на ориентацията на влакнонапълнени материали– Fiber Analysis дава пълна картина на посоката и разположението на използваните влакна. Възможност за определяне на термо-механичните характеристики на изделието  в зависимост от полученото разположение на нишките в детайла.

 

CoreTech Systems- разработчик на Moldex3D

CoreTech Systems, фирмата създател на MOLDEX3D e една от най-реномираните в света на дигиталните симулации на инженерни процеси. MOLDEX3D е въведена в почти всички известни компании произвеждащи изделия от полимерни детайли по метода на шприцването.Kакво е МOLDEX 3D?

MOLDEX 3D e продукт от най-висок клас за анализ и симулация на процеса на матричното запълване на шприцформи за пластмасови детайли. MOLDEX 3D притежава набор от инструменти нужни за разработка и оптимизация на Вашето изделие от пластма. Използвайки големите възможности на Moldex 3D за предварително прогнозиране...

 
Функционалност и продуктови линии на МOLDEX 3D

Moldex 3D/Solid
е програмно решение за анализ на детайли...
Moldex 3D/Shell
се използва за детайли с конвенционална форма и залага на изделията...
Moldex 3D/eDesign
дава възможност за бърз анализ...